Citen els propietaris per expropiar el terreny per fer la carretera entre Sant Julià i Bonmatí

Va tenir lloc: 
Dimarts 10 de juny de 1986

El Butlletí Oficial de la Província publica l'anunci de l'expropiació forçosa dels terrenys per portar a terme la carretera entre Sant Julià i Bonmatí:

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR BONMATÍ

Edicte

Per Decret 46/86, de 13 de febrer, de la Generalitat de Catalunya (D.O.G. n.° 666, de 26-3-86) es declara urgent l'ocupació per aquest Ajuntament dels terrenys afectats pel projecte de condiciament i pavimentació del camí de Bonmatí a St. Julià del Llor.

Per donar compliment i execució de l'esmentat decret, el ple d'aquest Ajuntament va acordar citar els propietaris afectats per l'expropiació forçosa, segons la relació que al final s'insereix, perquè a les cinc de la tarda del dia en què se'n compleixin quinze, a comptar del següent a l'anunci del B.O.E. compareixin a la Casa de la Vila d'aquest municipi (Plaça Massana, n.° 1, del nucli de Bonmatí), a fi de redactar les actes prèvies a l'ocupació a què es refereix la Norma 2.^, de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, sense perjudici de què, si escau, s'aixequin aquestes actes a les pròpies finques.

Per l'esmentat acte es cita als propietaris afectats i a quantes persones puguin acreditar drets damunt de les finques relacionades.

Les actes es faran inclús en el supòsit de què no compareixin els interessats i d'aquelles persones que els representin legalment, en qual cas hauran d'acreditar en forma la representació que aportin. Tanmateix, a la seva cura i càrrec, podran fer-se acompanyar per perits i notari.

Segons que disposa l'article 56.2 del Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa, els interessats poden presentar per escrit dirigit a l'Alcaldia d'aquest Ajuntament les al·legacions que considerin escaients fins el moment de l'aixecament de les actes prèvies, al sol efecte de subsanar possibles errors en els que s'hagués caigut al relacionar els béns afectats.