Deixa de funcionar la barca de Sant Julià a Anglès

Va tenir lloc: 
El setembre de 1977

Un cop va quedar obert el nou pont de Sant Julià, la barca que travessava el Ter tot portant gent d'una riba a l'altra del riu va deixar de tenir sentit i al final es va abandonar el servei.

El diari El Punt Avui, el 14 d'agost de 2020, publicava un article sobre els últims barquers i sobre el moment en què la barca va deixar de funcionar:

La barca (dit en genèric perquè al llarg dels anys n’hi va haver unes quan­tes) la van reti­rar el setem­bre del 1977, sis mesos després que s’inau­gurés el pont, que li va usur­par la funció de tra­ves­sar el riu. Va estar un temps anco­rada a terra davant la casa, però la fusta es va aca­bar dete­ri­o­rant, i ara, com a tes­ti­moni de la història, només que­den les foto­gra­fies, mol­tes, expo­sa­des al res­tau­rant La Barca.