Es publica una crítica a Mn. Griera

Va tenir lloc: 
Dilluns 27 de març de 1933

La notícia la publicava L'Autonomista, i pot semblar només una curiositat, però tenint en compte l'esdevenidor dels germans Griera a principi de la Guerra Civil, qui sap si aquest fet no hi va tenir res a veure:

Quan serà que aquests que es diuen representants de Crist, d'aquell Crist tot amor per als homes, voldran ésser seguidors pràctics de la seva sublim doctrina? No n’hi ha prou de repetir amb aquella tonalitat de veu inconfusible, que vol ésser sentimental i esdevé carrinclona, les ensenyances evangèliques, per tal d'enfortir la fe dels fidels. Massa sermons disc de gramòfon! Els discos de gramòfon, quan s'han sentit molt no diuen res a l'esperit. Desplauen i  s'arraconen. L’exemple!... L'exemple!... L'exemple!...

Al capellà de Bonmatí se li feren fonedissos una quarantena de duros que tenia recaptats de les butlles. Va sospitar d'uns nois que havien anat per allí a jugar. En cridà un, i, sense fer-li cap insinuació, li féu donar el nom dels altres tres. Una parella de la guàrdia civil passà per les cases a recollir els nois i els sotmeté a un interrogatori. Els acusa d'haver furtat els diners, els amenaçà, tragué les manilles... La guàrdia civil es convencé de la innocència dels nois.

És lloable aquest procedir? És propi d'un ministre de Crist el donar un ensurt tan gran a uns nois innocents, sense posar-ho en coneixement de llurs pares? I en tot cas, és a la guàrdia civil o al Jutjat on cal denunciar un fet d'aquesta mena?

Ara es rumoreja que els diners ja han aparegut. Trobem natural la indignació dels pares d'aquells nois.

Sr. capellà de Bonmatí: que no compta el vuitè manament de la llei de Déu?