L'expedient de segregació es posa a exposició pública