L'expedient de segregació es posa a exposició pública

Va tenir lloc: 
Dimecres 5 d'agost de 1981