L'expedient de segregació es posa a exposició pública

Va tenir lloc: 
Dimecres 5 d'agost de 1981

Es publica al BOP l'edite de data 1 d'agost pel qual se sotmet l'expedient de segregació a informació pública durant un termini de 30 dies per tal que es pugui examinar i presentar-hi al·legacions o impugnacions.

Només se'n va presentar una.