Se celebra una polèmica reunió per fixar els termes municipals

Va tenir lloc: 
Dijous 24 de novembre de 1983

La reunió que s'havia de celebrar entre les parts implicades amb enginyers de l'Institut Geogràfic i Cadastral per delimitar el nou municipi un cop aprovada la segregació, acaba en complet desacord a causa del mapa que es volia utilitzar per fixar el terme. Això va fer que la comissió d'Amer abandonés la reunió i requerís el notari d'Amer perquè n'aixequés acta notarial.

A causa d'aquest desacord, l'Ajuntament d'Amer va deixar d'abonar les 300.000 pessetes (1.800 euros) mensuals que s'havien acordat a compte del que els pogués correspondre per entregues de l'Estat en concepte de participació del Fons Nacional de Cooperació Municipal.