El cementiri de Bonmatí passa a ser municipal

L’any 1980, quan es va presentar la memòria justificativa del projecte de segregació municipal, ja es mencionava com a acció que es volia dur a terme la construcció d'un cementiri municipal o bé l’adquisició de l’existent, que pertanyia a la família Bonmatí.

El 1983, un cop aconseguida la independència municipal, es va buscar la manera d’arribar a un acord amb la família Bonmatí per tal de poder fer del seu cementiri un espai municipal.

En l’acta del nou Ajuntament del dia 5 de setembre del 1983 ja queda reflectit que es comença a parlar del tema de l’adquisició del cementiri:

Aprovar la proposta d’Alcaldia amb relació a l’oferta rebuda de la família Bonmatí, que textualment diu:

1.- Acceptar la donació del cementiri que és propietat de la família Bonmatí i passar immediatament l’esmentat servei a l’administració municipal per la utilitat del nucli de població de Bonmatí.

2.- Acceptar les condicions de l’oferta que es relacionen a continuació: a) La família Bonmatí cedirà gratuïtament al municipi el cementiri situat al “Pla de Dalt de Bonmatí” que passarà tot seguit a l’administració municipal: b) L’Ajuntament satisfarà la quantitat d'1.000.000 ptes. per les obres de condicionament practicades en el cementiri per la família Bonmatí, obres que també quedaran de la titularitat municipal. El termini del milió es fixa en un mes de l’ocupació; c) En cas de la desafectació com a tal el cementiri, els terrenys reveriran als donants; d) El cementiri no podrà ser ampliat en la seva superfície, llevat de la conformitat dels propietaris limítrofs; e) El panteó familiar Bonmatí quedarà de propietat dels actuals propietaris. No obstant això, aquests satisfaran les despeses de conservació segons les tarifes establertes en l’ordenança fiscal corresponent; f) La família propietària posarà a disposició de l’Ajuntament l’arxiu de què disposa per la confecció del registre municipal; g) L’Ajuntament es farà càrrec de les factures pendents de pagament corresponents a la construcció de nínxols per una quantitat aproximada de 600.000 pessetes (que no podran excedir de 800.000 pessetes) a canvi, l’Ajuntament cobrarà dels interessants l’import de la cessió dels nínxols. Aquestes despeses es faran efectives dins el termini de 6 mesos.

3.- Delegar al Sr. Alcalde, Sr. Josep Vidal i Carbó, perquè subscrigui els documents que calguin per a l’efectivitat de la cessió.

Més endavant, un cop Josep Vidal es va haver posat en contacte amb la família Bonmatí per pactar la cessió tal com s’havia acordat en sessió municipal, a l’acta de la sessió ordinària del dia 24 d’octubre queda reflectit el següent:

L’alcalde informa de l’entrevista mantinguda amb la propietat del cementiri del nucli de Bonmatí i amb relació a l’oferta aprovada per aquest Ajuntament en una sessió anterior. El Sr. Bonmatí accepta la proposta municipal, però de moment sols es podrà subscriure contracte administratiu amb la condició d’elevar-ho a document notarial en un termini determinat. Així mateix segurament quedaria fora de la cessió el terreny on hi ha ubicat un panteó de la família propietària. La corporació accepta aquest condicionant.

El dia 19 de desembre d’aquell mateix any es reprèn el tema del cementiri en les reunions del consistori:

A proposta de l’alcaldia s’acorda que com sigui que des de la data en què s’aprovà l’adquisició del cementiri a la família Bonmatí per donació de la mateixa a condició de satisfer les despeses que per condicionament avançà aquella propietat ja ha passat més d’un mes en què es devia pagar la quantitat del milió de pessetes, pot satisfer-se l’esmentada quantitat en el moment de la subscripció del document de cessió que se subscrigui.

Així mateix s’adhereix el sentit de l’apartat e) del paràgraf on amb el benentès de què, en tractar-se d’una taxa, si la conservació del panteó la fa la família propietària, no se li cobraria l’import corresponent per part de l’ajuntament.

Aprovar una nova redacció del conveni en aplicació dels acords anteriors.

Finalment, el dia 2 de gener del 1984, en la sessió ordinària d’aquell dia, es dona compte finalment de la recepció del cementiri.

L’alcaldia comunica als reunits que, donant compliment als acords amb anterioritat adoptats per aquesta Corporació, el dia 29 de desembre darrer, es va signar el document de cessió, per part de la família Bonmatí, del cementiri particular enclavat en terres de la seva propietat el que, per signatura del document esmentat, passà al patrimoni municipal. Es dóna lectura íntegra del document de cessió, amb el que es mostren els presents conformes per interpretar els acords abans adoptats. A fi de posar immediatament en marxa el servei que la rebuda del cementiri comporta, es nomenen com a regidors encarregats els Srs. Rabionet i Taberner, els quals el proper dia 14 es reuniran amb el secretari i en generaran tota la documentació i posaran en funcionament el cementiri.

Finalment s’acorda fer constar la satisfacció de la Corporació i l’agraïment a la família Bonmatí per la bona disposició demostrada per resoldre aquest afer que ha permès que al poc temps d’haver-se constituït aquest nou municipi, hagi pogut resoldre aquest important problema.

Per tant, des del 1984, setanta anys després de la seva construcció i seixanta-sis anys després que el primer bonmatinenc hi fos enterrat, la gestió i conservació del cementiri va passar a ser municipal.