Es resol favorablement la causa contra Salvador Torras Domènech

Va tenir lloc: 
Dilluns 16 d'agost de 1937

Es resol favorablement la causa contra Salvador Torras Domènech en quedar provat que no havia contribuït a donar suport a l'aixecament militar del 18 de juliol del 1936 i se li retornen els béns confiscats.

Així ho publicava el diari L'Autonomista en data 16 d'agost:

S'ha resolt favorablement un expedient i apropiació de béns seguit contra Salvador Torras Domenech per haver-se comprovat que dit senyor fabricant de paper de Bonmatí en qual industria ha sobresortit, s'ha dedicat sempre al treball i vivint completament allunyat de tota activitat política i en una grandíssima harmonia amb els seus obrers, no existint cap indici que permeti fer-lo suspecte de les més mínimes concomitàncies amb els elements que han desfermat la guerra.

La Comissió de Responsabilitats de la Generalitat de Catalunya, per unanimitat, decideix:

Que absolent al ciutadà expedientat Salvador Torras i Domenech per no haver incorregut en cap de les responsabilitats civils derivades de l'aixecament subversiu del 19 de juliol del 1936, procedeix decretar, i a tal fi,

Decreta: Que queda sense efecte l'apropiació de béns propis de l’al·ludit Salvador Torras Domenech, i, per tant, de la finca que posseeix a Tordera i que li sigui restituïda íntegrament la seva possessió [i] li siguin tornats els altres béns que li hagin estat apropiats.