La nova zona esportiva

El 16 de maig del 2005, a 2/4 de 5 de la tarda, es va inaugurar la nova zona esportiva de Bonmatí, dins el marc de la festa major d’aquell any.

Amb la inauguració d’aquesta zona esportiva, que anava molt més enllà del camp de futbol existent fins al moment i que s’havia inaugurat l’any 1975, es tancava una part del que establien les normes subsidiàries de planejament aprovades l’any 2002.

Concretament aquestes normes, que venien a adaptar al nou planejament les que en el seu moment s’havien aprovat l’any 1984 (que varen ser les primeres que va aprovar l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí), establien que es dotaria la urbanització Massana d'un terreny d’aproximadament 13.840 m² destinats a zona esportiva.

A les normes subsidiàries es preveia una gran àrea esportiva i un parc esportiu i de lleure, ampliant el terreny que en aquells moments hi havia destinat a tal efecte a la zona Massana. Això havia de permetre l’emplaçament d’un nou camp de futbol, una pista esportiva, la piscina, pistes de tennis, una zona d’aparcament i espais verds de lliure accés. Una part d’aquest projecte es va poder portar a terme, mentre que una altra part encara està pendent. 

Ja en el Butlletí núm. 12 de l’Ajuntament (agost del 2002), el llavors alcalde del municipi, Salvador Gázquez, deia a la llinda:

De tots els treballs actuals cal destacar dos projectes....

El primer fa referència a un projecte integral d’instal·lacions esportives i que en una primera execució més immediata abastaria el camp de futbol, vestidors, serveis, grades i pista poliesportiva; i més endavant, en una segona fase a mitjà termini, es podria complementar amb més serveis propis de lleure i esportius.

Tota aquesta actuació és molt feixuga, econòmicament parlant, i va, i anirà al ritme dels finançaments aconseguits i amb recursos propis que fa anys amb què estem treballant.

Més endavant, i segons informava el Butlletí núm. 16 de l’abril del 2004, en data 7 de novembre de 2002 el Ple municipal va aprovar el projecte “Camp de futbol i ordenació de la zona esportiva”, que incloïa cinc fases d’execució d’obra. El projecte es va sotmetre a informació pública i, com que no s'hi va presentar cap al·legació, va quedar aprovat definitivament.

Així mateix, en el ple extraordinari celebrat el dia 14 de juliol del mateix any es va fer constar:

Vist el que disposa la Disposició Transitòria Quarta, apartat 1, de la Llei 2/2002, del 14 de març, d’Urbanisme, el Ple, per unanimitat dels seus membres presents, aprova el següent acord:

1. Aprovar el “Desglossat del projecte del camp de futbol i ordenació de la zona esportiva – Fase V: projecte d’urbanització”, amb un pressupost de 111.888,01 euros (IVA vigent inclòs), el qual es troba inclòs dins el projecte “Construcció del camp de futbol i ordenació de la zona esportiva.

Posteriorment es va adjudicar a l’empresa Àrids Vilanna SL el contracte d’obra de les fases 1 a la 4 de l’esmentat projecte, que s'estaven executant el dia 8 de setembre del 2003, quan en el ple d’aquell dia es va establir el següent:

Vist que es fa necessari procedir a la licitació de la fase 5 de l’esmentat projecte la qual correspon a les obres d’urbanització, s’ha redactat un desglossat del projecte inicial per tal que pugui contractar-se de manera independent.

Més endavant es va proposar sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals un canvi de l’obra inclosa dins el PUOIS de l’exercici 2003:

En data 16 de desembre de 2003 la Delegació Territorial del Govern de Girona de la Generalitat de Catalunya va trametre un escrit sobre la formulació definitiva del pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2003, en el qual hi figurava la següent obra d’aquesta corporació “Construcció del centre cívic del nucli de Bonmatí” (número 2003/860).

Vist que en data 8 de setembre el Ple va aprovar el “Desglossat del projecte del camp de futbol i ordenació de la zona esportiva - Fase V: projecte d’urbanització”, amb un pressupost de 111.888,01 euros (IVA vigent inclòs), el qual es troba inclòs dins el projecte “Construcció del camp de futbol i ordenació de la zona esportiva", el Ple aprova amb els vots a favor de 4 de CIU i 3 en contra del Grup Independent, el següent acord:

Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals un canvi de destí en el pla únic d’obres i serveis, exercici 2003 i, concretament, el canvi de l’obra “Construcció del centre cívic del nucli de Bonmatí”, per dur a terme l’obra “Desglossat del projecte del camp de futbol i ordenació de la zona esportiva – Fase V: projecte d’urbanització”, amb un pressupost de 111.888,01 euros (IVA vigent inclòs), el qual es troba dins el projecte “Construcció del camp de futbol i ordenació de la zona esportiva”. En el seu moment s’explicarà el perquè d’aquesta decisió.

No s’ha trobat l’explicació a què es fa referència del perquè es va sol·licitar un canvi de destí del pla d’obres i serveis del Centre Cívic a la Zona Esportiva, es creu que té a veure amb unes subvencions que en aquells moments hi havia. De fet, per portar a terme la zona esportiva es van rebre ajuts tant de l’àrea d’Esports de la Generalitat de Catalunya com d’un conveni signat amb la Diputació de Girona (es desconeixen els imports concrets).

Al ple municipal del 18 de desembre del 2003, trobem el següent dictamen amb relació a la zona esportiva:

Es sotmet a la ratificació del Ple el següent:

“En data 20 d’octubre de 2003 el Consell Català de l’Esport va trametre un escrit en el qual es comunicava que calia completar o esmenar el projecte de l’obra sobre els vestidors de la pista doble poliesportiva fase III del “Projecte de camp de futbol i ordenació de la zona esportiva”.

Pel que fa a la fase II de l’esmentat projecte corresponent a les obres del camp de futbol, s’ha vist la necessitat d’incorporar herba al camp, la qual cosa ha motivat la redacció del reformat del projecte pel que fa a aquesta fase amb un pressupost de 295.629,35 euros.

Vista la necessitat de reformar l’esmentat projecte d’acord amb les directrius assenyalades pel Consell Català de l’Esport, s’ha redactat el “Reformat del projecte del camp de futbol i ordenació de la zona esportiva” corresponent a la fase III Vestidors, per un import de 261.770,89 euros.

Els assistents al Ple per unanimitat adopten el següent acord:

Aprovar inicialment el reformat del Projecte d’Ordenació de la Zona Esportiva i Camp de Futbol de Bonmatí  redactat per l’arquitecte Sr. David Marés i Ylla, el qual es concreta en el reformat de dues fases:

 · Fase II: Camp de futbol, amb un pressupost de 295.629,35 euros.

 · Fase III: Vestidors, amb un pressupost de 261.770,89 euros.

La inauguració de les instal·lacions en principi es pensava dur-la a terme dins dels actes de la festa major de l’any 2004, però no va ser possible a causa del mal temps, que va retardar l’execució de les obres.

El Diari de Girona publicava en data 28 de maig la previsió que a Bonmatí hi hauria una nova zona esportiva a partir de l’estiu, ja que la pluja de les darreres setmanes havia impedit que es poguessin acabar a temps els nous equipaments esportius per inaugurar-los per la festa major.

En la mateixa notícia, el llavors alcalde, Salvador Gázquez, comentava:

Nosaltres tenim aquesta zona esportiva com una idea de parc; no serà un lloc tancat, sinó obert on la gent hi podrà passejar. Serà una zona lúdico-esportiva que ara tenim en plena execució i que esperem que estigui acabada a finals de juliol, amb gespa natural. La inversió ha estat de prop de 800.000 euros.

Finalment la inauguració es va portar a terme dins els actes de la festa major de l’any 2005. Es va inaugurar amb un partit de futbol entre el CF Bonmatí i el juvenil A del Girona CF, i a l’acte hi va assistir del president electe de la Federació Catalana de Futbol, Jordi Roche; l’alcalde i els regidors de l’Ajuntament i representants de diverses entitats del poble, així com la pubilla i l’hereu de Sant Julià del Llor i Bonmatí.

El dia 13 de maig del 2005 el Diari de Girona anunciava la inauguració explicant que les obres havien anat a càrrec de l’empresa Àrids Vilanna i que el cost total havia pujat a prop d'un milió d’euros, amb què s'havien sufragat dues parts: una, el nou camp de futbol municipal amb els seus respectius vestidors i, l'altra, la pista polivalent, que també comptava amb vestidors. A més, s'hi havia habilitat una zona de bar, un bloc de lavabos i aparcaments als voltants del recinte.

Entrevistat en aquesta mateixa notícia, Salvador Gázquez deia amb relació al projecte:

Hem pogut tirar endavant aquest projecte i al final s’ha realitzat. L’Ajuntament ha fet una forta inversió i, des del consistori local, estem molt contents amb la constructora Àrids Vilanna, ja que en ser del poble, ha treballat amb molt esforç i dedicació a l’hora de fer l’obra.

S’ha trigat una mica més del que teníem previst, però l’espera ha valgut la pena. El que volem, des de l’Ajuntament, és que sigui un espai esportiu obert per a tots els habitants de la població i així puguin realitzar esport. L’únic moment del dia que romandrà tancat serà per les nits, per tal de cuidar i mantenir el bon estat de la gespa del camp.

També assenyalava:

Amb aquesta nova zona esportiva guanyem en qualitat de vida, ja que és un espai en el qual es podrà realitzar i practicar esport. A més, totes les instal·lacions s’han adequat per tal que pugui accedir-hi gent minusvàlida.

I destacava finament:

La ubicació de la zona esportiva és molt interessant, ja que està al costat de diverses zones verdes, i a més, en un futur no gaire llunyà, quan la nostra població creixi, la zona esportiva i les zones verdes seran el pulmó de la nostra vila. A més, d’aquesta manera erradicarem la possible especulació dels terrenys del centre de Bonmatí.

Amb els anys, la zona va canviar i la pista poliesportiva al final es va cobrir i es va convertir més endavant en pavelló municipal, però fent les funcions també de sala polivalent.

El camp de futbol de Vista Alegre va quedar en desús i al cap de poc temps s'hi va fer una nova urbanització amb un carrer nou: el carrer de Sant Grau.