Continua pendent el tema econòmic i el territorial amb l'Ajuntament d'Amer

Va tenir lloc: 
Dilluns 30 de juny de 1986

Continuen sense estar resolts els problemes pendents derivats de la segregació amb Amer i en el ple municipal d'aquell dia es dona compte de l'informe que els ha fet arribar la Delegació Territorial de Governació.

Es dóna compte d'informe emès per la Delegació Territorial de Governació, emès per la Direcció General d'Administració Local, relatiu als problemes pendents entre els dos municipis, com a conseqüència de Segregació i posterior continuació d'aquest terme municipal separat del d'Amer. Com sigui que el destriament conté diversos aspectes econòmics de variada mena, a part de la situació dels límits, és criteri d'aquesta corporació, com a primera lectura de l'informe, que la solució fora anar destriant tema per tema a mesura que puguin tenir solució, ja que d'altra forma, a l'haver-hi alguns punts difícils, anirien allargant considerablement i innecessàriament tots els altres. Es comunicarà aquesta prèvia decisió al Departament de Governació i es demanarà l'ajut per l'efectivitat d'aquesta solució. Com a primera providència, hi ha el tema de la quantitat de 2.400.000 pessetes que constaven en un pressupost del Municipi d'Amer com aportació del camí de Sant Julià del Llor, que a part que sembla que no pot tenir massa dubtes, hi ha la urgència de la seva aportació car l'obra a què es refereix és d'imminent subhasta per part de la Diputació com a compresa en el Pla d'Obres i Serveis 1986. (Acta Ajuntament)