S'accepta una ajuda per condicionar els carrers de la Colònia

Va tenir lloc: 
Dijous 8 de novembre de 1984

S'accepten les ajudes del Pla d'Obres i Serveis, que inclouen el projecte "Abastament d'aigües, recollida d'aigües pluvials pavimentació de la Colònia Bonmatí", que s'aprova en sessió del dia 12 conjuntament amb el projecte "Condicionament i pavimentació del camí de Bonmatí a Sant Julià del Llor".

El Punt Diari va publicar el dia 21 de novembre:

Sant Julià-Bonmatí posa en ordre el sanejament

SANT JULIÀ DE LLOR BONMATÍ (Del nostre corresponsal, Josep Món del Raval).— L'Ajuntament de Sant Julià del Llor-Bonmatí va acceptar en el darrer ple extraordinari les ajudes incloses en el Pla d'Obres i Serveis de Catalunya per a l'any 1984, per al finançament de l'obra d'abastament d'aigües, recollida d'aigües pluvials i pavimentació de carrers de la colònia de Bonmatí. També es va aprovar la tramitació del projecte de condicionament i pavimentació del camí de Sant Julià del Llor a Bonmatí.

Per al finançament d'aquesta obra, s'acordà demanar un préstec de 1.065.000 pessetes per cobrir l'aportació municipal, amb l'amortització en 15 anys, i del 12,50% anual. L'Ajuntament es compromet, i al seu càrrec, per qualsevol incidència que sobrevingui a l'inici de les obres o durant la seva execució. El projecte d'aquesta obra ha estat redactat per l'enginyer Bartolomé Soley.

L'Ajuntament també va aprovar el projecte de condicionament i pavimentació del camí de Sant Julià del Llor a Bonmatí —tram corresponent a l'antic camí veïnal de Sant Gregori a Amer—. A aquest projecte, que va ésser aprovat inicialment el passat mes de juliol, en el període legal s'ha presentat una sola reclamació, subscrita pel senyor Joan Maria Bonmatí i Berenguer.

L'Ajuntament, després d'estudiar la reclamació del senyor Berenguer, acordà reiterar l'acord que va donar l'aprovació inicial i acceptar i fer propi l'informe del tècnic assessor municipal Esteve Serra, i per tant refusar la reclamació-impugnació formulada per Joan Maria Bonmatí i Berenguer.