La nova església de Bonmatí

 
El maig del 1968, en una reunió amb Joan Massana per comprar els terrenys necessaris per a la construcció del segon grup d'habitatges de protecció oficial a Bonmatí, s’acorda a més la donació desinteressada pel mateix propietari d’un terreny de 1.500 metres quadrats per construir-hi la nova església.

El 24 de març de 1969 té lloc al Palau Episcopal una entrevista amb el bisbe Narcís Jubany per a la presentació del projecte de construcció de la nova parròquia.
 
El maig del 1970, el bisbe Dr. Narcís Jubany signa el document pel qual serà erigida la nova parròquia de Santa Maria en el ministeri de la Immaculada Concepció de Bonmatí. El text signat és el següent:
 
Tramitat l’oportú expedient, d’acord amb les normes de dret, el senyor Bisbe ha dictat el següent decret, en data 11 d’aquest mes, que en la seva part dispositiva diu el següent:
Pel present, observades les formalitats canòniques pertinents, i principalment el que es disposa en els cànons 1427 i 1428, en ús de les Nostres facultats erigim la nova parròquia de Bonmatí, amb el títol de Santa Maria en el misteri de la Immaculada Concepció, els límits de la qual seran els següents: “Al sud-est, partint del punt d’intersecció entre el riu Ter i les parròquies d’Anglès i Vilanna al sud, tindrà els límits actuals que divideixen les parròquies d’Anglès, Vilanna i Sant Martí Sapresa fins al mas Bora, cap al nord, seguint les cotes i estivacions del terreny, seguirà fins a la Central Elèctrica i el riu Ter, tenint en compte que els masos Terradell, Llor, Pujadell, formaran part de la nova parròquia; continuaran els límits pujant al riu Ter, cap al nord-est, fins a trobar la riera de Calders, i seguint el curs d’aquesta fins al mas Masach, que també queda incorporat a la nova parròquia; els límits de l’oest seran els que marquen la incorporació a la nova parròquia dels següents masos: La Custica, Cal Rei, Cal Paradís, la Pera, els Vidal de la parròquia de Sant Climent d’Amer, i Can Baronic, la Rovira, Casa Costa i Can Barneda, de la parròquia de Sant Julià del Llor. Aquesta nova parròquia estarà classificada com de Primer Ascens, amb servei de rector. La meritada erecció començarà a regir el dia 1 de juny de 1970” . I afegeix: “que queda incorporat a la nova parròquia el mas Bora”.
 
A partir d’aquell moment, doncs, va començar a funcionar la nova parròquia, tot i que el temple encara era la capella de la casa dels Bonmatí.
 
L’any 1971 es va construir la rectoria, amb la qual cosa el rector va passar a ocupar-la, deixant l’habitatge que tenia fins al moment a la torre dels Bonmatí.
 
El nou temple es va construir i es va beneir l’any 1973.
 
El cost va ser de 2.175.225 pessetes, que incloïa totes les despeses per poder obrir el temple al culte. També se sap que la calefacció va costar 158.900 pessetes, els bancs 105.504 i el marbre de l’altar 12.000 pessetes.
 
El Bisbat es va fer càrrec de la construcció de la rectoria i l'edificació del temple va anar a càrrec del poble. A part dels donatius particulars, el patronat Sant Benet va donar 500.000 pessetes per a la construcció i l’Ajuntament d’Amer, 50.000 pessetes, igual que l’Ajuntament de Sant Gregori.
 
Maria Feliu, vídua de Josep Massana, va aportar 30.000 pessetes, destinades a l’adquisició de la imatge de la Mare de Déu, una talla de cedre obra de l’escultor Modest Fluvià d’Olot.
 
L’arquitecte que va portar a terme la construcció de l’església va ser Joan Pla i el constructor, Josep Font, d’Anglès.
 
El nou temple va ser beneït el 23 de desembre del 1973 pel bisbe Jaume Camprodon.
 
Dies abans de la benedicció, el diari Los Sitios de Gerona publicava:
 
En el transcurso de los últimos años la población de Bonmatí ha experimentado un notable incremento, y la construcción de viviendas es un fiel exponente de ello, sobresaliendo el “Grupo Bon Día”, en el que residen muchos vecinos de la localidad siendo ello motivo de que se construyese una nueva Iglesia Parroquial, cuya bendición de la misma tendrá lugar, Dios mediante, el domingo día 23 de los corriente, a las cuatro de la tarde.
 
La Junta Parroquial de la que forman parte don J. Costa, don J. Fontané y mossèn Àngel Pla, han hecho llegar la correspondiente invitación a todo el vecindario, no dudando que el acto de la bendición resultará del todo brillante y que la asistencia de fieles será muy numerosa.
 
La benedicció del nou temple i la consagració de l’altar va mobilitzar la major part dels feligresos. A la cerimònia litúrgica hi van participar nombrosos capellans de la diòcesi que van concelebrar amb el bisbe Camprodon, concretament varen ser, a part de Mn. Àngel Pla, els capellans de Bescanó, Anglès, la Cellera, Amer, i Mn. Joan Juanola, del santuari dels Àngels, i Mn. Lluís Roca, del Pont Major (i fill de Bonmatí). Els mestres de cerimònies van ser mossèn Josep Teixidor, canonge de la catedral, i mossèn Genís Baltrons.

El text que figura al llibre de baptismes de la parròquia sobre la “Benedicció de la Nova església parroquial de Bonmatí” diu:
 
In nomine Christi. Amen. A la parròquia de Bonmatí, diòcesi i província de Girona, a 23 de desembre de 1973, l’Excm. I Rvdm. Sr. D. Jaume Camprodon Rovira, bisbe d’aquesta diòcesi, beneí, en la forma prescrita pel Ritual Romà, l’església parroquial que a major glòria de Déu Nostre Senyor i en honor de Santa Maria en el misteri de la Immaculada Concepció ha estat edificada en aquesta localitat en el grup d’habitatges “Bon Dia”. A continuació, i seguint el Ritual va consagrar l’altar per al Sant Sacrifici: havent assistit a la cerimònia, a més d’altres capellans del Bisbat i de la Comarca i nombrosos fidels, el testimonis D. Joan Costa Torrent i D. Joan Fontané Figareda, que a sota firmen juntament amb l’Excm. Sr. Bisbe que ha celebrat la cerimònia i l’infrascrit Capellà Ecònom autoritzant de la present, que es redacta per duplicat en compliment del que prescriuen les vigents disposicions canòniques.
 
Sobre la benedicció, la premsa de l’època va publicar:
 
Bendición de la nueva Iglesia y casa rectoral de Bonmatí
El Ministerio de la Vivienda ha aportado cien mil pesetas a la obra
 
Con gran solemnidad fue bendecida la nueva iglesia parroquial de Bonmatí, cuya realización fue posible gracias a la gran labor del cura párroco, don Ángel Pla Massó, bien secundada, desinteresada y plenamente por todo el vecindario, el cual desde el primer momento aportó su grano de arena para que los deseos de todos fuesen convertidos en realidad, lo que ha sido factible gracias a la buena voluntad, del todo desinteresada, por parte de los vecinos.
En el día 23, a las 4 de la tarde, la lluvia no fue obstáculo para que la nueva Iglesia parroquial fuera insuficiente para los muchos feligreses y Comarca que quisieron unirse a este acto.
 
El señor obispo, monseñor Jaime Camprodón, fue asistido por el Vicario General de la Diócesis, doctor Taberner. Además del cura párroco, mossèn Àngel Pla, estaban el doctor Teixidor, mosén Genís Baltrons,  todos los párrocos de la comarca: Bescanó, Anglés, La Sellera, Amer y además mosén Juan Juanola del Santuario dels Angels y mosén Luis Roca, del Puente Mayor, hijo de Bonmatí, y Secretario Particular.
 
Se empezó con la bendición externa e interna de la nueva iglesia. A continuación, se procedió a la  Consagración del Altar y finalizó con la Santa Misa. De la homilía, clara y fervorosa del señor obispo, podemos destacar: “Este acto de inauguración de esta iglesia supone esfuerzo en el que todos de una manera u otra habéis colaborado en su construcción, es un acto de todo un pueblo. Es además un exponente de religiosidad de un pueblo inaugurando un local de reunión de cristianos para poneros en contacto con Dios. Esta colaboración constante os habrá hermanado. Sois un pueblo unido que camina hacia Dios.
 
En esta iglesia, Dios estará presente en medio de vosotros sobre todo en la administración de los sacramentos. Las paredes se quedan como antes pero esta bendición es una voluntad de vuestra dedicación a Dios. Son las personas que nos dedicamos a Dios, nos comprometemos a serle fieles. Esta iglesia os hablará constantemente que Dios ha aceptado nuestra oración de estar con nosotros”.
 
Durante toda la acción litúrgica, el pueblo participó vivamente recitando salmos y cánticos y recibiendo la comunión.
 
Antes de despedir a los feligreses, el señor obispo felicitó a todos por la colaboración prestada y animó a todos a seguir apoyando al cura párroco.
 
Al finalizar, muchas familias agradecieron al señor obispo su trabajo pastoral y tuvieron unos contactos agradables con el nuevo pastor.
 
Tal como hemos mencionado, y no obstante lo desapacible de la jornada, motivado por la inclemencia del  tiempo, la asistencia de feligreses de toda la comarca fue la nota más remarcable.
 
De tan importante acto religioso, los asistentes guardarán un imborrable recuerdo, ya que tal como hemos mencionado resultó del todo brillante.
 
F. B. V.
 
APORTACIÓN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA
El Ministerio de la Vivienda, a través de la Junta de Reconstrucción de Templos, ha concedido una subvención de cien mil pesetas a este complejo parroquial de Santa María y Casa Rectoral de Bonmatí.
 
Amb la benedicció del temple, la nova església va passar a concentrar tota l’activitat i les funcions religioses del poble, i a partir d’aquell moment la capella dels Bonmatí va tornar a ser privada.
 
El primer casament que s'hi va celebrar va ser el dia 24 de desembre, l’endemà mateix de la benedicció, i el primer bateig va ser el dia 26.