El naixement del Grup Bondia

 
L'any 1961, el precari estat dels edificis i la manca d’interès que hi posava el propietari, Mata i Pons, va portar que es declaressin els pisos de la colònia en estat de ruïna.
 
Aquesta situació es manté fins que l’any 1967 es forma un patronat local per l’habitatge amb el nom de Patronat Sant Benet, que amb la protecció de l’Ajuntament d’Amer comença la construcció de 40 cases de protecció estatal que constituirà el naixement del Grup Bon-Dia.
 
La cronologia dels fets la va deixar molt ben documentada Benet Valentí en una llibreta d’apunts que es troba a l’Arxiu Comarcal de la Selva i que es resumeix tot seguit:
 
1967
 
En data 24 de maig hi ha una reunió a la casa rectoral de Bonmatí amb presència de Mn. Àngel Pla, Eugeni Casacuberta, Benet Valentí, Josep Puig i Josep Pigem, a partir de la qual s’inicia el projecte de construcció de 40 habitatges a Bonmatí i s’acorda que es formarà el Patronat Sant Benet.
 
El 31 de maig hi ha una reunió en què es proposa la compra del terreny al paratge anomenat Mas Joan, propietat de Pere Serrat, i es nomena l’arquitecte Josep M. Pla Torras.
 
El 14 de juny s’acorda la compra de 4 vessanes de terreny a 60.000 pessetes la unitat i un tros de bosc en opció de compra per 40.000 pessetes la unitat, amb vigència del dret de compra fins al 31 de desembre del mateix any.
 
El 9 d’agost el Sr. Massana dona desinteressadament part del seu terreny per poder construir una carretera asfaltada de 6 metres d’ample per poder accedir als terrenys on s’han de construir els habitatges.
 
El 13 d’agost hi ha les inscripcions per als habitatges. En total hi va haver 73 persones interessades en les 40 vivendes inicials. Per les inscripcions s’havia de fer una paga inicial de 5.000 pessetes. L’hora d’inici per a les inscripcions era a les 12 del migdia, però la gent interessada ja va començar a fer cua a les 10 del vespre del dia anterior.
 
En vista de l’alta demanda d’habitatges, es demana a l’alcalde d’Amer que traspassi a Bonmatí la concessió de 20 habitatges que hi havia planificats per a Amer (en principi la proposta inicial era de 40 habitatges per a Bonmatí i 20 per a Amer), però això no va ser concedit perquè el patronat d’Amer va dir que ja tenia les inscripcions per als 20 habitatges. Plantejada la qüestió al delegat del Ministerio de la Vivienda a Girona, aquest va dir que l'única solució era plantejar una nova sol·licitud d’habitatges, però que no podria ser cursada fins l'any següent.
 
A l’agost comencen els treballs d’esplanació del terreny.
 
El 30 d’agost es crea el Patronat Sant Benet amb dues branques: una a Amer, pels 20 habitatges, i l’altre a Bonmatí, pels 40 restants. La branca de Bonmatí està formada per Mn. Àngel Pla, Eugeni Casacuberta, Lluís Sánchez, Josep Puig, Benet Valentí i Josep Pigem.
 
El 31 d’agost s’acorda anomenar el nou grup “Grup Bon-Dia”.
 
El 10 de setembre els propietaris fan efectiva la primera entrega de diners, de 15.000 pessetes pels habitatges tipus A i de 25.000 pessetes pels habitatges tipus B, i també es va formalitzar l’escriptura de compravenda dels terrenys.
 
El 24 de novembre hi ha la primera reunió per intentar agrupar les escoles de Constantins, Vilanna, Sant Julià i Bonmatí. S’acorda que es faci a Bonmatí la nova escola.
 
El 28 de desembre es comencen els treballs de construcció dels primers habitatges (22 cases unifamiliars i 18 pisos). Aquest dia es pot dir que és el del naixement del futur Bonmatí.
 
1968:
 
El 18 de febrer, a  les 10 del matí, se sortegen els pisos.
 

El 25 de febrer hi ha una reunió de propietaris dels pisos per tal que puguin escollir el material que sigui del seu interès.

 
Mentre s’està portant a terme tot aquest procés hi ha problemes amb Mata y Pons, que posa tants impediments com pot a la construcció del Grup Bon-Dia.
 
El 30 de març s’acorda que per al segon grup es demanaran un total de 60 habitatges.
 
El 18 de maig, en visita al Sr. Massana, s’acorda la compra dels terrenys del segon grup al mateix preu que la compra de l’any anterior a Pere Serrat. Massana dona desinteressadament el terreny per a la construcció de l’església. Amb el preu de compra acordat també es compra el terreny per a l'escola.

El 29 de setembre hi ha el sorteig dels habitatges tipus B.
 
El relat dels fets, Benet Valentí l’acaba aquí. Uns fets que varen significar la transició de la colònia obrera al poble que va acabar esdevenint. 
 
[Font foto d'obertura: Ajuntament de Girona / Fons Narcís Sans Prats. Any 1969]